Общи условия

С настоящите общи условия се уреждат отношенията между Мадара Парк хотел и гостите на хотела, по повод предоставяните услуги.

Тези общи условия се отнасят за всички резервации, извършени от клиент в Мадара Парк Хотел, управляван и администриран от “Мадара НФ“ ООД, ЕИК 103762811, ДДС № BG103762811, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кк Златни Пясъци, хотел Мадара, реализирани чрез уеб сайта www.hotelmadara.com . При извършена резервация за настаняване в Мадара Парк Хотел настоящите условия представляват договор за хотелиерска услуга по смисъла на Търговския закон и Закона за задълженията и договорите, сключен между “Мадара НФ“ ООД и КЛИЕНТА. Законът за туризма се прилага съответно с относимите разпоредби.

1. РЕЗЕРВАЦИЯ
1.1. При извършване на резервация за настаняване клиентът следва да попълни определени данни в електронната резервационна система. Резервациите може да изискват допълнителна информация за туриста/туристите и избраните услуги. Цялата персонална информация, която се въвежда във формулярите за резервация, се използва само и единствено за нуждите на изпълнение на резервацията. При попълване на изискуемата информация (лични данни, период на престой, място за настаняване, брой гости), системата за резервации генерира информация за резервацията, в това число борд за изхранване, както и възможност за коментар за специални изисквания на клиента. Специални изисквания на клиента могат да бъдат попълнени в поле “Коментар”. Желанията на клиента се изпълняват от страна на хотелиера при възможност.
Резервацията се счита за завършена след натискане на бутон “Резервирай” и потвърждение в системата за резервации, че резервацията е регистрирана под уникален номер. В случай на успешно извършена резервация, системата генерира автоматично потвърждение за резервацията с възможност за изтегляне, както и задължителна по Закона за туризма информация.
2. ПЛАЩАНЕ
2.1. Обработената резервация може да бъде платена по някой от методите, предложени от резервационната система. Моля, обърнете внимание, че мястото за настаняване може да променя начините на плащане във формата за онлайн резервации.
• С помощта на банкова карта клиентът може да заплати цената на първата нощувка в мястото за настаняване или всяка друга сума, посочена от мястото за настаняване в TravelLine: Booking Engine. Плащането се предхожда в защитен прозорец на платежната система. Ако по време на резервацията Вие платите частично за резервация, моля, имайте предвид, че останалата част от сумата се заплаща при пристигане в мястото за настаняване.
• С начина на плащане “Кредитна карта (гаранция)” Вие въвеждате информацията за кредитната си карта в съответните полета на формата за резервации. Тази информация се предава на „Мадара НФ“ ООДчрез сигурни комуникации на защитен сървър, за да се гарантира Вашето резервиране. Мадара НФ ООД – хотел Мадара взима решение да удържи или заключи тази сума пари от Вашата кредитна карта, която е еквивалентна на размера на поръчката. Ако мястото за настаняване не може да извърши необходимите транзакции на Вашата карта, за да гарантира резервация Ви, Вашата резервация може да бъде анулирана от мястото за настаняване. Моля, уверете се, че срокът на валидност на кредитната Ви карта не е изтекъл, и Вашата сметка има достатъчно средства, за да плати за поръчката.
• С помощта на безкасови транзакции 100% от резервираните услуги трябва да бъдат заплатени предварително. Размерът на предплащането ще бъде обявен по време на процедурата по резервация. Плащането трябва да бъде направено в рамките на 3 дни след акта за резервация.
• Резервацията може да бъде платена от клиента в брой при пристигането му в Мадара НФ ООД – хотел Мадара
• Внимание! Мястото за настаняване има право да определя невъзстановими тарифи. При условията на такива такси, които не се възстановяват, първоначалното плащане (пълно или частично) не се връща в случай на анулиране на резервация или непристигане на клиента. Мястото за настаняването я таксува като наказателна санкция. Моля, прочетете внимателно условията на всяка специална оферта, преди да направите и завършите резервацията си до края
Ако клиентът желае да получи фактура за авансово или пълно предплащане е необходимо, то ва да бъде заявено при правене на резервацията. Задължително се дават данни за фактура при резервиране.
3. АНУЛАЦИЯ ИЛИ ПРОМЯНА НА РЕЗЕРВАЦИЯ
3.1. Анулирането на резервация или промяна на престоя, без неустойка, са възможни в зависимост от условията на избраната тарифа или оферта, но не по-малко от 2 дни преди пристигане.
3.2. При анулация в по-кратък срок, неустойката е в размер на стойността на първата нощувка. За да се избегнат недоразумения, анулирането на резервация трябва винаги да се извършва като се използват линка за анулиране и паролата, посочени в потвърждението на резервация, изпратено до Вас по електронната поща по време на резервационната процедура. Когато се анулира резервацията клиентът получава и-мейл с анулация на резервацията. Ако не можете да използвате линка за анулиране и парола, моля, свържете се с Отдела за резервации на посочените и-мейл и телефони. Сумата се възстановява по същата карта/сметка, с която е платена резервацията.
3.3. Може да се правят промени в датата на пристигане или заминаване, данни за контакт на клиента, коментари на гостите по резервацията, тип стая във вече издадена и потвърдена резервация само при начин на плащане при настаняване. Трябва да направите промени в тази информация в резервацията Ви с плащане при настаняване само чрез системата за онлайн резервации, използвайки линка, посочен в потвърждението на резервацията, изпратено до Вас по електронната поща.
3.4.  При прекратяване на престоя суми не се възстановяват.
4. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ
4.1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:
Настаняване: след 14:00 ч.
Освобождаване на стаите: до 12:00 ч.
При по-късно освобождаване на стаята, в случаите когато това е възможно и е предварително съгласувано с Рецепция, се заплаща допълнителна такса, както следва:
при освобождаване на стаята до 18:00 часа се дължи такса, според обявеният ценоразпис за късно освобождаване
при освобождаване на стаята след 18:00 часа се дължи заплащане в размер на 100 (сто)% от стойността на нощувката
4.2. Резервациите се пазят до 23:59 ч. на съответния ден на пристигане. При резервации с късно настаняване след 23:59 ч. в деня на пристигането (late check in), които не са частично или напълно предплатени, се изисква предварително уведомление на рецепцията на хотела – писмено (по имейл) или устно (по телефон).
4.3. Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели.
Категорията на хотела е определена според законодателството на Република България. Информацията за удобствата и услугите, които предлага хотела, може да бъде открита на следния интернет адрес: https://hotelmadara.com/madara/
5. СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ
5.1. Всички спорове по изпълнение на услугите, произтичащи от направената резервация ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на престоя в хотела се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на предоставените стандартни услуги, клиента се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред Хотелиера и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. Клиентът се съгласява, че размерът на обезщетенията и неустойките, дължими от Мадара Парк Хотел за лошо, неточно изпълнение и при неизпълнение не може да надхвърля стойността на предплащането (при частично платени резервации), рецип. стойността на резервацията (при изцяло платени резервации).
6. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ
Нито една от страните по договора за резервации не носи отговорност пред другата страна, ако изпълнението му е възпрепятствано поради форсмажорни обстоятелства, които засегнатата страна не би могла логично да предвиди и чиито последствия са извън нейния контрол, с изключение на уреждането на плащанията. Вредите, причинени от действието на непреодолима сила, се понасят от страната по настоящия договор, на която са причинени. Двете страни по договора предприемат съвместни действия за намаляване негативните последици в резултат настъпване на форсмажорни обстоятелства. При поява на непреодолима сила клиентът незабавно уведомява другата страна в писмен вид не по-късно от 7 дни от настъпване на събитието.
“Мадара НФ“ ООД не носи отговорност и не дължи плащане на обезщетения и/или неустойки на госта при:
Проблеми, свързани с настаняване със домашни любимци, в случай че не са заявени и потвърдени от хотела предварително в писмен вид в хода на резервацията, както и за специални изисквания на госта, които не са потвърдени от хотела;
Загуба на ценности, пари, документи и други вещи, оставени в стаята на хотела или друго място на територията на хотела
Неправилно попълване на бланката за резервация от страна на госта или негов пълномощник/представител;
Пълно или частично анулиране на резервации от страна на гости извън сроковете за безплатно анулиране, включително при наличие на невъзможност за настаняване от тяхна страна поради болест, лични или семейни ангажименти, промени в плановете, притеснения и др.;
Технически аварии в мястото за настаняване или съоръженията към него, използвани от госта, поради които част от услугата или цялата услуга не може да бъде изпълнена;
При отказ, отклонение или пропускане от страна на госта от консумацията на платени услуги;
Разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън стандартния пансион, договорен с госта;
При епидемии, пандемии, гранични неуредици, властнически забрани и препоръки, поради които хотела не може да изпълни част от услугата или цялата услуга.

7. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
При извършване и приключване на резервация, Вие се съгласявате да получите имейл, който ще се постараем да Ви изпратим малко след потвърждението на резервацията. Имейлът съдържа информация за хотела, персонален код на резервацията Ви, информация за Вашата резервирана услуга, както и информация относно анулация, модификация и преглед на резервацията в системата на уеб сайта ни.
Оригиналната българска версия на тези правила и условия е преведена на други езици. Преводната версия е израз на добра воля и представлява единствено офис превод, който няма правна стойност. В случай на спор по отношение на съдържанието или тълкуването на тези правила и условия, или несъответствия и различия между българската версия и версията на тези правила и условия на всеки друг език, следва да бъде прилагана българската.
Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват и/или предоставяни на трети лица от ХОТЕЛИЕРА само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Декларираните от Вас имейл или телефон ще бъдат използвани за получаване на официална кореспонденция в качеството Ви на клиент – фактури, информация, уведомления, предизвестия и други.
Когато клиент направи резервация в Мадара Парк Хотел, се счита, че е прочел настоящите общи условия и е съгласен с тях.

8. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВЕЦА:
„Мадара НФ” ООД
Адрес по регистрация
гр. Варна 9007, кк Златни Пясъци, хотел Мадара
ЕИК 103762811
BG103762811
МОЛ: Наталия Фурнаджиева
Адрес за кореспонденция: гр. Варна 9007, кк Златни Пясъци, хотел Мадара, п.к. 10