Giveaway

Официални правила за участие в игра в Instagram и Facebook „Giveaway “

1. Организатор на Играта

Организатор на играта „Giveaway” („Играта“) e „Мадара НФ“ ООД, ЕИК: 103762811

2. Период на провеждане на Играта

Играта ще се проведе в периода от 27.03.2024 г. до 27.04.2024 г., до 23:59 ч.

3. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Организатор“ e „Мадара НФ“ ООД, ЕИК: 103762811

3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, което отговаря на условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта съгласно изискванията на т. 7 по-долу.

4. Право на участие в играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, изпълнили правилата за участие в Играта. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, служители на „Мадара НФ“ ООД, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в нея.

5. Прекратяване

Организаторите имат неотменимото право да прекратят играта по всяко време, в случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби от различен характер, и/или нарушаване на условията на играта.

6. Наградa-  3 нощувки за 2ма възрастни с 2 деца до 11.99год. или 3 възрастни в периода от 10.05.2024-27.09.2024.

7. Правила на Играта, спечелване на награда, връчване на наградите

За да участва в Играта Участникът трябва да:

7.1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и да притежава валиден профил в платформата Instagram или Facebook;

7.2. В срока на Играта да e последвал профила на Хотел Мадара в Instagram или Facebook.

7.3. В срока на Играта да хареса поста в Instagram или Facebook

7.4. В срока на Играта да сподели поста обявяващ Играта в свой Facebook профил или в story в своя Instagram профил

7.5. След приключване на периода на Играта, на 28.04.2024 г. печелившия Участниk ще бъдe изтеглен на случаен принцип.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всеки Участник има правото да участва в Играта с един коментар.

7.6. Печелившият Участник ще бъде обявени в Instagram и Facebook страниците на хотела.

7.7. Печелившият участник следва да осъществи връзка с Хотел Мадара посредством лично съобщение в Instagram или Facebook акаунта, на ел.поща: reservations@hotelmadara.com или на тел.:+359 885 008215 за допълнителни уточнения как да получи наградата си. Непотърсени награди в срок до 10 дни се анулират и ще се изтегли нов печеливш участник.

8. Ограничения

Всяко физическо лице може да участва в Играта само с един свой профил в Instagram или Facebook. 

9. Обща информация за наградата и печелившия Участник

Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за друга награда. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторите може да изискат от Участника да потвърди своята самоличност, чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си да получи наградата.

10. Значение на действията по регистрация в Играта

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

10.1. Че е запознат с, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;

10.2. Че отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и е съгласен да участва доброволно в нея;

10.3. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организаторите, станала му известна при или по повод участието му в Играта;

11. Лични данни

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

11.1. Че доброволно, за целите на участието си в Играта, е предоставил на Организаторите своите лични данни и данни за контакт включително, но не само: Instagram или Facebook профил, име и фамилия, електронна поща и други данни, които могат да представляват „лични данни“ по смисъла на чл. 4. От Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета;

11.2. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и с факта, че Организаторите са администратори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и на Регламента;

11.3. Че е съгласен Организаторите, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, в това число с автоматични средства, личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта и предоставянето на спечелената награда.

11.5. Че е запознат с Политиката на поверителност и защита на личните данни на Организаторите, намираща се на https://hotelmadara.com/privacy-policy/.

12. Отговорност  Организаторите и лицата свързани с провеждането на Играта не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградата.

13. Прекратяване на участието в Играта от страна на Участника

13.1. Всеки Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на участието си във всеки един момент от нейното провеждане. За целта той трябва да напише това на организаторите под форма на съобщение в Instagram или Facabook или на имейл: reservations@hotelmadara.com. По този начин той се отказва от участие и занапред.

13.2. Участвайки в тази Игра, Участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

Настоящите официални правила за участие в Играта са изготвени и приети от Организатора.

„Мадара НФ“ ООД